روبرویم هزاران تو صف کشیده اند

پرم ازآینه تو در کدام زاویه قدم می زنی که تا دیدنت ابدیتی باقیست در کدام آینه می توان تو را تماشا کرد وقتی موسیقی رویا هایت را هیچ نتی نمی نوازد و حالا روبرویم هزاران تو صف کشیده اند   فاطمه شریفینویسنده – ارتباط شناسی – تولید محتوا fatemehsharifi.ir

پرم ازآینه
تو
در کدام زاویه قدم می زنی
که تا دیدنت ابدیتی باقیست
در کدام آینه می توان تو را تماشا کرد
وقتی
موسیقی رویا هایت را هیچ نتی نمی نوازد
و حالا
روبرویم هزاران تو صف کشیده اند