چیست این قلم معجزه هزارگان بشری!

قلم‌ زبان‌ و بیان‌ عقل‌ و معرفت‌ انسان هااست‌. قلم‌ بیان‌کننده‌ فکر و اندیشه‌ و شخصیت‌ صاحب‌ قلم‌ و زبان‌ دوم‌ بشریت است. قلم‌ بیانگر فکر، فرهنگ‌ و هویت‌ ملت هاست‌. قلم‌ ترسیم‌کننده‌ خطوط‌ فکری‌،سیاسی‌، اجتماعی‌ و ادبی‌ ارباب‌ عشق است  و در یک کلام می توان گفت قلم‌ خود ترجمان پویایی و رونق کلام […]

قلم‌ زبان‌ و بیان‌ عقل‌ و معرفت‌ انسان هااست‌. قلم‌ بیان‌کننده‌ فکر و اندیشه‌ و شخصیت‌ صاحب‌ قلم‌ و زبان‌ دوم‌ بشریت است. قلم‌ بیانگر فکر، فرهنگ‌ و هویت‌ ملت هاست‌. قلم‌ ترسیم‌کننده‌ خطوط‌ فکری‌،سیاسی‌، اجتماعی‌ و ادبی‌ ارباب‌ عشق است  و در یک کلام می توان گفت قلم‌ خود ترجمان پویایی و رونق کلام در جان حقیقت است‌ و اگر در مسیری جز این سر اندازد دودمان راستی را بر اندازد. قلم‌ انتقال‌دهنده‌ فکر و فرهنگ‌ به‌ نسل های‌ حاضر و آینده‌ است‌. قلم‌ حلقه‌ وصل‌ فرهنگ ها و اندیشه‌هاست‌. قلم‌  روای فکر و هنر و تعقل است‌.

و اما قلم‌ پرده‌گشای‌ راز آفرینش‌ و  هدایتگر  قلب ها و مغزهاست و در میان این همه کاستی به لطف نادی ن و القلم و ما یسطرون چه بی پروا در سایه الطاف بی کران ابدی سر سپرده قلم شده ایم.

قلم‌ وسیلهٔ‌ تجلی‌ خدا در آفرینش‌ است‌. قلم‌ مشیت‌ حضرت‌ حق‌ در تصویر و ترسیم‌ و تقدیر عالم‌ است‌. قلم‌ ترجمان‌ حقایق‌ عالم‌ غیب‌الغیوب‌ و غیب‌ مکنون‌ و غیب‌ مطلق‌، در بروز و ظهور کلمات‌ وجودیه‌ و حقایق‌ امکانیه‌ در لوح‌ محفوظ‌ و لوح‌ محو و اثبات‌ و الواح‌ عالم‌ غیب‌ و شهود است‌. قلم‌ منشأ و سرچشمه‌ حضرت‌ حق‌ در مجالی‌ و حضرات‌ وجودیه‌ و حضرات‌ خمس‌ و «کن‌ وجودی‌ و انما امره‌ اذا اراد شیئا ان‌ یقول‌ له‌ کن‌ فیکون‌» است‌.

قلم‌ صنع‌ ، حکمت‌ ، تقدیر ، تعلیم‌، هدایت‌ و عزت‌ است‌. قلم‌ استقامت‌ در راه‌ خدا، علی‌گونه‌ بودن‌، خدامحوری‌، حق‌مداری‌، اتقان‌ در کارها داشتن‌، توازن‌  و در صراط‌ مستقیم‌ حرکت‌ کردن‌ است‌…اهدنا صراط المستقیم… قلم‌ حساب‌ و کتاب‌ و رحمانیت‌ و ربوبیت‌ است‌؛ وسیلهٔ‌ اقامه‌ وزن‌ و قسط‌ و عدل‌ و بیداری‌ و آگاهی‌ است‌؛ نور علم‌ و عقل‌ و معرفت‌ است‌؛ چراغ‌ در تاریکی‌هاست‌؛ ترجمان‌ وحی‌ و عنایات‌ خداست‌؛ عامل‌ پرهیز از افراط‌ و تفریط‌ و جنون‌ و خودمحوری‌ است‌؛ دلیل‌ بر رسالت‌ رسول‌ اکرم‌(ص‌) است‌؛ رمزی‌ است‌ به‌ سوی‌ حقایق‌ عالم‌؛ چراغی‌ است‌ نشانگر وحی‌ و نبوت‌؛ وسیلهٔ‌ نجات‌ است‌ و سعادت‌ و  شاید این بهترین سرنوشت باشد که با مدد از مولای صاحب قلم، اولین نگارننده کلام حق بر لوح هستی چند سالیست تمرین مشق می کنیم و بد خطی هایمان نیز گاهی به چشم دوستانمان نیک می افتد.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
پاورقی صفحه بیست و هشت

خدایا روز به روز در این مسیر عاشق تر، صبورتر، سر به تو و پیوسته ترم گردان.

پرواز

(Visited 4 times, 1 visits today)