دانایی شهری بر مبنای اخلاق

مقام انسان در پیوند با علم و دانش به بالندگی نزدیک می شود و ارزش های او با چگونگی به کارگیری آن مشخص می شود.هر چه دانایی انسان در خط زندگی او افزایش یافته و نسبت به مسائل پیرامون خود با آگاهی بیشتری تصمیم گیری و رفتار نماید اثرات مثبت فردی و اجتماعی بیشتری را […]

مقام انسان در پیوند با علم و دانش به بالندگی نزدیک می شود و ارزش های او با چگونگی به کارگیری آن مشخص می شود.هر چه دانایی انسان در خط زندگی او افزایش یافته و نسبت به مسائل پیرامون خود با آگاهی بیشتری تصمیم گیری و رفتار نماید اثرات مثبت فردی و اجتماعی بیشتری را با خود به همراه خواهد داشت.

با گسترش شهرها از لحاظ وسعت و  جمعیت روز به روز روابط شهروندی نیز اهمیت بیشتری می یابد.در دنیایی که بر مبنای سرعت اطلاعات و ارتباطات خلاصه می شود برای زندگی شهری و حرکت همسو با جریان های عمومی، افراد نیازمند خلق شرایط قرار گرفتن در جریان دانایی هستند.

دانایی یا همان آگاهی شهری مقوله ای است که از ابعاد مختلف زندگی شهروندی را به کمال نزدیک می کند، هر کدام از شهروندان به هر میزان نسبت به محیط زندگی خود و اتفاقاتی که در آن رخ می دهد آگاه تر باشند می توانند رفتارهای خود را نیز مدیریت و با برنامه ریزی بهتری برای حرکت های رو به جلو تصمیم بگیرند.

بالا رفتن سطح دانایی در جامعه و میزان دسترسی شهروندان به داده ها و اطلاعات موجود به عنوان یکی از حلقه های سازنده ی زندگی شهری افزایش سطح کیفیت زندگی را نیز بالامی برد،زیرا افراد هر چه نسبت به موضوعات اطلاعات بیشتری داشته باشند توان مطالبه گری حقوق آن ها نیز افزایش پیدا میکند.

مطالبه گری و اینکه هر شهروند به درجه ای از احساس مسئولیت نسبت به موضوعات اطراف خود دست پیدا کند، بی تفاوتی ها را از میان بر می دارد.افراد تلاش می کنند تا به امکانات و خواسته های مورد نیاز خود بر مبنای شایسته سالاری دست یایند.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
مدیران مسئولیت پذیر سلام!

هر چه مولفه دانایی شهری به ابزار و شیوه های روشنگری دستیابی بیشتری داشته باشد مشارکت مردم به عنوان عنصر اصلی هویت شهری را نیز با خود همراه خواهد کرد.رشد آگاهی عمومی شهروندان از حقوق و اتفاقاتی که با آن روبه رو می شوند استمرار و مسئولیت پذیری نقش های اجتماعی را برای مشارکت افزایش می دهد.

هر زمان که شهروندان با آگاهی از حقوق خود و یکدیگر پا به عرصه اجتماع بگذارند برای ماندگاری و حضور موثر در جریان زندگی به درک  ظهور پویا و مستحکم نیز می رسند.حضور در زندگی شهری ایجاب می کند تا هر فرد کنترل بیشتری بر رفتارهای خود داشته و در شبکه ی پیچیده تعامالات زندگی تاثیرات مخرب را به حداقل برساند.

بنابراین بهترین تعریف زندگی شهری زمانی تحقق می یابد که اخلاق مبنای دانایی و آگاهی دلیل تصمیم گیری باشد.اخلاق اجتماعی با مبانی و گستره های متعددی که دارد فرد را در جایگاهی قرار می دهد که نسبت به کلیه ی رفتارهای خود در اجتماع معانی و مفاهیم مختلف را ابراز کند.

رسیدن به سبک زندگی بهتر اجتماعی یکی از برآیندهای مهم دیگری است که از رفتار بر مبنای اخلاق و آگاهی حاصل می شود.اخلاق به عنوان یکی از عناصر مهم در حقوق شهروندی نه تنها در پیمودن مسیر رشد و تعالی فردی بلکه در رشد دیگران و جامعه نیز اثرگذار خواهد بود.

دانایی و اخلاق در زندگی شهری جریانی مکمل را دنبال می کنند که ارتباط این موضوع زمانی به صورت موثر شکل خواهد گرفت که در افکار،گفتار و رفتار افراد دیده شده و یک نمایش انسانی سازمان یافته را امکان پذیر سازند.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
اخلاق شایسته، پشتوانه ارتباط موفق

اخلاق شهروندی یکی از مهم ترین بخش ها و وظایف حقوقی زندگی شهری است  که فضائل و رذایل شخصیتی و اجتماعی هر جامعه را نمایش می دهد.

نزدیک شدن فاصله دانایی و اخلاق شهری راه های آراسته شدن به خصلت های نیک و دوری از برخوردهای ناشایست را به جامعه آموزش خواهد داد و محلی برای استقرار حقوق فردی و اجتماعی در قالب شناخت ایجاد خواهد کرد.

پس از جریان یافتن حقوق متقابل در جامعه  تردید، دودلی، ترس ، عدم اطمینان  و تقلید کورکورانه رنگ می بازد.کم رنگ شدن این نقاط ضعف نیز در اجتماع خودسازی و همدلی در قالب برنامه ریزی،محاسبه و بررسی را امکان پذیر می سازد.i

هفته نامه ساباط یزد/ ۲۷ مرداد

(Visited 14 times, 1 visits today)