انتخابی برای مردم یزد، میراث داری برای جهان

فاطمه شریفی - هفته نامه سلام یزد : شهرداری به عنوان یکی از شاخص ترین نهادهای اجرایی نقش مهمی در زندگی روزمره مردم یک شهر و آینده آن دارد، زیرا مدیریت شهری برای پویاایی و اثربخشی نیازمند تجمیع تخصص، الگو برداری و تجربه های ارزشمند است تا بتواند شهر را به عنوان زیرمجموعه ای چند وجهی به سمت پیشرفت هدایت کند.

وقتی از یزد به عنوان شهر میراث جهانی یاد می شود، حساسیت این مسئولیت دوچندان خواهد شد، یعنی انتخابی برای همه مردم یزد با هر سلیقه و توانی از یک سو و البته انتخابی برای میراث داری از آنچه تمدن، خداباوری، سخت کوشی ، همدلی و درایت مردمان تاریخ این کهن دیار به عنوان میراثی برای جهان به یادگار گذاشته اند.
و اما در این مسیر دارای اهمیت و بسیار مهم که هر تصمیمی می تواند سال های سال برآینده شهر میراث جهانی یزد و مردمانش اثرگذار باشد ، تنها یک راه پیش روی مدیریت شهری قرار می گیرد و آن هم چیزی جز مدیریت تعاملی و یکپارچه نیست.
مدیریتی که جوانان، نخبگان، صاحبان تجربه، چهره های متخصص و صاحب نظر را در تمام بخش های پشتوانه فکری خود قرار داده و تصمیم های کارشناسی شده را جایگزین نگاه مدیریتی و برداشت های کارشناسی را به یکدیگر پیوند زده و خطا در تصمیم گیری را حداقل برساند.
اساس تفکر مدیریت شهری برآمده از نظام مشورتی است و از آن جایی که نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر، انتخاب شهردار را به رای می گذارند جریان مشورت برای بهترین انتخاب با اکثریت آرا آغاز شده و این تصمیم سازی مشتوری تا پایان راه به قوت باقیست.
باتکیه بر این پشتوانه قانوی و اندیشه غنی در مدیریت اسلامی ، امروز که نام شهر یزد و ویژگی های شاخص آن بر پیشانی دنیا می درخشد ضروریست در دنیایی که رقابت حرف اول را می زند با شناسایی دقیق نقاط ضعف و قدرت شهر در مسیر تقویت مزایای رقابتی یزد گام برداشت تا زمینه ارتقا جایگاه شهر میراث فرهنگی جهانی در نظام اقتصادی و اجتماعی آن هم با رده بندی ملی و بین المللی فراهم آید.
بدون شک یزد، زمانی در مسیر بهره برداری مناسب از استانداردهای زندگی شهری، ایجاد رفاه و خدمات پایدار، فراهم کردن زیرساخت های مناسب با هدف کارآمدی و پویایی تمام بخش ها حرکت می کند که یکپارچگی جایگزین چندصدایی، تعامل جایگزین تقابل و تخصص و کارشناس محوری جایگزین سلایق شخصی شود.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
خدمت به میز یا مردم ؟

منبع :هفته نامه سیاسی اجتماعی سلام یزد نخستین نشریه شهرو شهروند استان یزد – سال اول – شماره هفتم- ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۰

دانلود :

(Visited 5 times, 1 visits today)