ممنوعیت،محدودیت نیست؛توسعه از مسیری دیگر!!!

ورود شورای تامین استان یزد بر اساس ضرورت های امنیتی و اجتماعی ناشی از کمبود منابع آب به موضوع ممنوعیت ایجاد و توسعه صنایع پرآبخواه ؛جریان توسعه را به سمت بزرگراه دانش و فناوری رهنمون می سازد. بحران آب یکی از چالش های جدی کشور به ویژه در فلات مرکزی است و کمبود منابع آبی […]

ورود شورای تامین استان یزد بر اساس ضرورت های امنیتی و اجتماعی ناشی از کمبود منابع آب به موضوع ممنوعیت ایجاد و توسعه صنایع پرآبخواه ؛جریان توسعه را به سمت بزرگراه دانش و فناوری رهنمون می سازد.

بحران آب یکی از چالش های جدی کشور به ویژه در فلات مرکزی است و کمبود منابع آبی تاثیر های منفی در حوزه های های اقتصادی،زیست محیطی،امنیتی و اجتماعی دارد.از این رو تغییر سیاست جدی در مصرف و تکیه بر مدیریت بهینه در این زمینه برای عبور از معضل کم آبی ضروری می نماید.

با توجه به کاهش چشم گیر بارندگی ها،وقوع خشکسالی های مستمر و مصرف غیراصولی آب به ویژه در بخش صنعت و کشاورزی ،منابع آب سطحی و زیر زمینی نیز با کاهش قابل توجه و یا حتی می توان گفت خطر نابودی در برخی قسمت ها مواجه شده است.

بر این مبنا ” مدیریت بحران و نگاه دانش بنیان ” در ساماندهی این مسئله پیچیده رویکردی چاره ساز و نیازمند توجه می باشد تا علاوه بر بهره گیری از شیوه های انتقال و تامین آب؛ بهینه سازی و تغییر الگوی مصرف در بخش های مختلف استان یزد را به عنوانی محدوده ای در مرکز بحران کم آبی کشور امکان پذیر سازد.

در این مسیر شورای تامین استان یزد به بحث ممنوعیت توسعه صنایع پرآبخواه در استان ورود پیدا کرد و خط قرمزی با تکیه بر ظرفیت های قانونی بر مصرف نامناسب آب در بخش صنعت کشیده شد تا پایش و ارزیابی از واحدهای پرآبخواه با مصارف غیر متعارف انجام شود و برنامه اصلاح مصرف و صرفه جویی در آن ها پیگیری شود.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
انتخابی برای مردم یزد، میراث داری برای جهان

اما ممنوعیت توسعه صنایع پرآبخواه،محدودیت نیست بلکه ممنوعیت می تواند مسیری را فراهم سازد که بهینه سازی تاسیسات قدیمی،اجرایی نمودن ایده های نو و خلاقانه ، بهره گیری از تجربه های موفق بین المللی و درنهایت غلبه بر کم آبی را ممکن سازد.

تغییر مسیر توسعه یزد جریانی است که سال های سال در گفتمان مدیریتی ملی و استانی مطرح می شود اما شرایط فعلی هشداری جدی برای تبدیل این گفتمان به عمل است که با تکیه بر تاریخ غنی روحیه سازگاری مردم یزد با کویر می توان مدیریت آب را به مشارکت اجتماعی پیوند زد و از این رهگذر با شرایط بهتری عبور کرد.

امروزه حساسیت جامعه نسبت به موضوع کم آبی برانگیخته شده است،از سوی دیگر ظرفیت های قانونی از جمله ممنوعیت ایجاد و توسعه صنایع پرآبخواه فعال شده اند و دستگاه های اجرایی متولی با دقت و اهتمام بیشتری به میدان عمل آمده اند.

سند آمایش استان یزد نیز برای تکمیل نگاه تخصصی و دانش محور در مواجه عقلانی با موضوع آب و سایر مولفه های شاخص تدوین شده است و پیوند این فرآیندها حاکی از تغییر مسیر توسعه در یزد است و صنایع سنگین و پرمصرف فعلی نیازمند اصلاح و تولد صنایع جدید وابسته به دانش و تکنولوژی روز است تا این رویکرد امید به تعالی و پیشرفت را در آینده نگری بخش های مختلف زنده نگه دارد.

چاپ در نشریه پیام یزد/شماره شش

(Visited 5 times, 1 visits today)