خط کشی سیاسی در بزرگراه خدمت

بدنه اجتماعی کشور، بررسی اخبار و تحلیل های مختلف، نگاه به سطح زندگی و دغدغه های مردم  از بروز مشکلات زیادی حکایت دارد که گاه زندگی در سطح معمولی و گذران نیازهای روزمره را نیز برای برخی از اقشار جامعه  مشکل یا حتی ناممکن ساخته است.

بدنه اجتماعی کشور، بررسی اخبار و تحلیل های مختلف، نگاه به سطح زندگی و دغدغه های مردم  از بروز مشکلات زیادی حکایت دارد که گاه زندگی در سطح معمولی و گذران نیازهای روزمره را نیز برای برخی از اقشار جامعه  مشکل یا حتی ناممکن ساخته است.

دغدغه هایی که نمایش آن زیبنده جامعه اسلامی و ایران به عنوان کشوری سرشار از منابع و توانمندی های مختلف نیست و نمی توان به آسانی و بی تفاوت از کنار آن  عبور کرد.

در برآیند سیاسی و روابط بین المللی نیز کشور با دشمن ستیزی و محدودیت های غیرقانونی و حتی می توان گفت غیر انسانی مواجه شده است و علاوه بر این مسئله ریشه اصلی بسیاری از مشکلات درهم تنیده به برخی سوء مدیریت ها، تصمیم گیری های تک بُعدی و رفتارهای انفرادی بر می گردد که با تغیر نگاه، تقویت  کارآمدی و همت مضاعف قابل حل و فصل است.

اما امروز کشور با شکلی از فعالیت ها و گونه های عملکردی مواجه است که از مدیریت یکپارچه و همسو در نهادهای مختلف فرسنگ ها فاصله دارد و برخی بخش ها هم چنان ساز خودشان را می زنند و رفتارهای نسخه ای آن ها راه به جایی نخواهد برد.

نگاه به دیگر وجه مشکلات موجود که برخی از آن به جنگ اقتصادی و تنش اجتماعی تعبیر می کنند ، ظرفیت و توانمندی های بی شماری را نشان می دهد؛ نیروی انسانی، ویژگی های طبیعی متنوع ، نعمت های خدادادی، بسترهای معدنی و صنعتی، دستاوردهای علمی ، شاخصه های گردشگری و محصولات داخلی از این جمله است.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
شربت بیاورید؛ نیروهای دفاعی گرمازده شده اند

ظرفیت هایی که تنها در سایه حمایت، تقویت زیرساخت ها و اتکا به درون راهگشا می شوند و زمانی این داشته های ارزشمند و متعدد به شکوفایی می رسند که فاصله ها از میان برداشته شود و همه گروه ها  در عمل و باوری مشترک  به  قدم نهادن در مسیر « دست در دست یکدیگر به مهر میهن خویش را کنیم آباد» برسند.

در فضای امروز برای تقویت همبستگی داخلی و برداشتن این فاصله های سیاسی و خط بندی های جناحی  نیازمند روحیه ای از جنس دفاع مقدس هستیم، چه بسا که مشکلات امروز از سال های جنگ حق علیه باطل کمتر نیست و در حال حاظر با جنگی نرم و شاید سخت تر و مخرب تر از جنگ تحمیلی  روبه رو هستیم.

برای سرافزاری در این میدان به روحیه ای که در سنگر جنگ اقتصادی چپ و راست، این گروه و آن گروه، زن و مرد، غریبه و آشنا نشناسد و همه در یک مسیر آن هم خدمت به مردم و غلبه بر سختی ها که در نهایت عزت ملی برای ایران اسلامی را به همراه داشته باشد، نیاز داریم، روحیه ای یکپارچه تا با تمام توان و تکیه بر این موج همبستگی  بتوان  بر آن متکی و در مسیر حل مشکلات حرکت کرد .

وقتی جهش تولید، بیانیه گام دوم و اقتصاد مقاومتی چراغ راه می شود و برنامه های دانش بنیان و مسئله محور پیش رو قرار می گیرند در این بزرگراه به وجود آمده با نشان خدمت دیگر خط کشی های سیاسی هیچ معنایی ندارند و مردم محوری بر هر تقسیم بندی دیگری ارجحیت و اولویت پیدا می کند.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
خدمت به میز یا مردم ؟

احترام به همه افکار و سلایق سیاسی در جایگاه خود لازم است و همین تنوع نگاه باعث بروز ایده ها و دیدگاه های مختلفی در موضوعات روز می شود اما نباید این تفاوت نگاه به ابزاری جهت حذف برخی توانمندی ها، خط کشی و فاصله اندازی در میدان خدمت و تصمیم سازی موثر تبدیل شود.

زیرا کشور زمانی به رشد و بالندگی می رسد و  مشکلات پیش رو کنار می روند که بتوان تمام توانمندی های موجود را برای خلق فرصت های جدید در کنار یکدیگر فعال  کرد و شاهد پویایی همه جانبه شد، یعنی تبلور اندیشه ای که از اصولی ترین موارد مورد تاکید در رویکرد اقتصاد مقاومتی است.

منتشر شده در صفحه اول روزنامه آفتاب یزد

(Visited 18 times, 1 visits today)