**روان سازی اطلاعات در روابط عمومی

در مدیریت امروز بحث منابع اجتماعی به شکلی مجزا از منابع انسانی مورد توجه قرار گرفته و به آن پرداخته شده است. هر چند که بحث از سرمایه های انسانی فراتر از سرمایه های مادی مطرح می شود ولی به جرأت می توان گفت که در شرایط کنونی سرمایه های اجتماعی نیز از سرمایه های […]

در مدیریت امروز بحث منابع اجتماعی به شکلی مجزا از منابع انسانی مورد توجه قرار گرفته و به آن پرداخته شده است. هر چند که بحث از سرمایه های انسانی فراتر از سرمایه های مادی مطرح می شود ولی به جرأت می توان گفت که در شرایط کنونی سرمایه های اجتماعی نیز از سرمایه های انسانی ارزشمندتر می باشد.

سرمایه های اجتماعی از نظر جایگاه در کنار سرمایه فکری به مفهوم دانش کاربردی سازمان در زیر مجموعه سرمایه انسانی قرار می گیرد. سرمایه اجتماعی برخلاف فردگرایی که طبق آن هر فردی حاکم مطلق سرنوشت خویش است و براساس توانایی ها و تلاش های خود موفق شده و یا شکست می خورد معتقد است سرنوشت هر فرد به روابطی که او با دیگران دارد بستگی دارد و این روابط در سازمان توسط روابط عمومی تنظیم شده و شکل می گیرددر نتیجه موفقیت هر سازمانی در چگونگی تنظیم این روابط ترسیم می شود.

در واقع همه سازمانها به روابط عمومی کارآمد نیاز جدی دارند. روابط عمومی ای که لحظه به لحظه در جریان فعالیت ها و تصمیمات سازمان قرار گیرد و با دانش کافی و اشراف لازم بتواند بهترین شیوه اطلاع رسانی و برقراری ارتباط را انجام دهد. در واقع روابط عمومی یکی از مهمترین و با ارزش ترین عواملی است که در سرنوشت هر مؤسسه و گروه دخالت دارد.

می توان چنین متصور شد که سرنوشت هر سازمانی در دستان روابط عمومی آن سازمان قرار دارد. در نتیجه اگر روابط عمومی ها بخواهند دارای نقش محوری در فرآیند تصمیم گیری سازمان ها باشند باید همگام با پیشرفت های علم و تکنولوژی زمینه و بستری مناسب جهت ارتقاء توانمندی ها و فعالیت های خود فراهم کنند. این بستر در زمینه خلاقیت است که نیاز به کار دسته جمعی، همدلی، آموزش، تشویق و تغییر نوع نگرش و … دارد.


بپذیریم که علم به اندازه تجربه مهم است پس  برای فعالیت موثر دو سویه در زمینۀ روابط عمومی تنها نمی توانیم به دانسته های تجربی خود اکتفاء نکنیم بلکه تقویت مهارت ها و شناخت دیدگاه های علمی نیز سهم چشمگیری برای موفقیت ما در برقراری ارتباط با مردم داشته و می تواند به عنوانی اهرمی تسهیل گر تمامی ابعاد سازمان را به پویایی و در مسیر اثرگذاری قرار دهد.

در دنیای کنونی و اثر حاضر روابط عمومی به عنوان یکی از ارکان زندگی اجتماعی قلمداد می شود و مدیریت ارتباطات بین مسئولان سازمان و مخاطبان را برعهده دارد.امروزه ابزارها و تکنیک های نوین ارتباطی از قبیل خدمات اینترنی، شبکه های اجتماعی، خبرگزاری های، سایت ها و سایر رسانه های جمعی تاکید بر واقعیت و شفاف سازی با محور قرار دادن تحکیم اعتماد متقابل را اساس کار در روابط عمومی می دانند.

شناسایی مناسب یک نهاد یا سازمان به گروه های هدف و استفاده از روش های مناسب مبتنی بر نیاز مخاطب یکی از هنرهای روابط عمومی برای برقراری هر چه بهتر ارتباط می باشد. در روابط عمومی کارکردن زیاد یک چیزاست و انجام کارمفید واثربخش امری دیگر که برای اثربخشی در این زمینه باید با کاردقیق وهدفمند هدایت افکار درمسیردرست رابراساس ماموریت های سازمانی به انجام رسانید.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
**نوشتن گزارش

 

(Visited 11 times, 1 visits today)