سکوت مهربانی

چقدر بدون تو و برای از تو نوشتن سخت است برای تو دیگر نمی توان نوشت هوا همیشه بارانی است و بدون تو تمام دنیای من نانوشته مانده است هیس! واژه ها گوش به فرمان قلم سکوت! راستی پدر خوابیده است! بهرمان/

چقدر بدون تو

و برای از تو نوشتن سخت است

برای تو دیگر نمی توان نوشت

هوا همیشه بارانی است

و

بدون تو تمام دنیای من نانوشته مانده است

هیس!

واژه ها گوش به فرمان قلم

سکوت!

راستی پدر خوابیده است!

بهرمان/

(Visited 17 times, 1 visits today)