سلام به خدای خودم!

خدای من از نعمت های بزرگی که به من دادی و من متوجه اش نبودم , فرصت بودن؛ فرصت زندگی و کلی فرصت های قشنگ و البته تکرار نشدنی ممنونم! همیشه فکر میکردم که حتما فردایی هست, فردایی خوش و خرم, هیچ وقت فکرش رو هم نمیکردم که چه نعمت بزرگی رو در اختیار من […]

خدای من از نعمت های بزرگی که به من دادی و من متوجه اش نبودم , فرصت بودن؛ فرصت زندگی و کلی فرصت های قشنگ و البته تکرار نشدنی ممنونم!

همیشه فکر میکردم که حتما فردایی هست, فردایی خوش و خرم, هیچ وقت فکرش رو هم نمیکردم که چه نعمت بزرگی رو در اختیار من گذاشتی و من متوجه نیستم.

ولی این بار با تمام وجود این نعمت بزرگ رو درک کردم و از تو میخوام که بهم فرصت زندگی بدی, فرصت زندگی به همراه عزیزترین های انگشت شمارم که نمود و تجلی خداوندیت هستند

خدایا یه فرصت دوباره…

خدایا من طاقت اون روزهای سخت رو ندارم خدایا من قدرت تحملم خیلی اومده پایین خدایا بهم رحم کن.

(Visited 17 times, 1 visits today)