جایی که میوه نیست…چغندر سلطان مرکباته!

باران نبارید، خشکسالی آمد و چه زود زمین تفکر، اسیر کم آبی شد.راستی چرا؟ و ناگهان در این خشکی افتاده به جان کاغذ و قلم حقیقت ترکی خورد،چغندرها سر از زمین بیرون آورده و شدند سلطان مرکبات. بر اثر ورود متخصص هایی با مدارک و اظهاراتی که دوست دارند معتبر باشد، فوت کوزه گری دچار […]

باران نبارید، خشکسالی آمد و چه زود زمین تفکر، اسیر کم آبی شد.راستی چرا؟ و ناگهان در این خشکی افتاده به جان کاغذ و قلم حقیقت ترکی خورد،چغندرها سر از زمین بیرون آورده و شدند سلطان مرکبات.

بر اثر ورود متخصص هایی با مدارک و اظهاراتی که دوست دارند معتبر باشد، فوت کوزه گری دچار نقص فنی شده و طاووس ها پس از ارشاد، با چاشنی بی تفاوتی در کوزه افتاده اند.راستی تا یادمان نرفته حالی از دوستانمان بپرسیم، این روزها اعصاب اصحاب رسانه چگونه است؟؟؟

این بار ذره بین نکته بین ما افتاده به قلم کار خودمانو خواستیم در کنار متخصصین تمرین مشق کنیم که در سطح بندی نمره ای به ما نرسید و گفتند برای کلاسبندب برو با بزرگ ترهایت بیا، و باز هم درس نگرفتیم از جمله همکارمان که همیشه می گفت: عاشق بی پول؛ شبدر می چینه.

ما و مجنون همسفر بودیم در دشت جنون   او به مطلب ها رسید و ما هنوز آواره ایم

برف/شماره ۴۹/ مردادماه ۹۵

(Visited 3 times, 1 visits today)