معاصرم کن با آیینه ها

سر سنگینم را بر شانه هایت گذاشته ام و یکی یکی زنگارهای روحم را جدا می سازم ای راز جان و سرمستی جانان آرام دل فروغ روان چشم هایم را با آیینه ها معاصر کن.   فاطمه شریفینویسنده – ارتباط شناسی – تولید محتوا fatemehsharifi.ir

سر سنگینم را بر شانه هایت گذاشته ام

و یکی یکی زنگارهای روحم را جدا می سازم

ای راز جان و سرمستی جانان

آرام دل

فروغ روان

چشم هایم را با آیینه ها معاصر کن.