روبرویم هزاران تو صف کشیده اند

پرم ازآینه تو در کدام زاویه قدم می زنی که تا دیدنت ابدیتی باقیست در کدام آینه می توان تو را تماشا کرد وقتی موسیقی رویا هایت را هیچ نتی نمی نوازد و حالا روبرویم هزاران تو صف کشیده اند  

پرم ازآینه
تو
در کدام زاویه قدم می زنی
که تا دیدنت ابدیتی باقیست
در کدام آینه می توان تو را تماشا کرد
وقتی
موسیقی رویا هایت را هیچ نتی نمی نوازد
و حالا
روبرویم هزاران تو صف کشیده اند

 

(Visited 1 times, 1 visits today)