سازندگی در پیام مهم ترین رسالت سازندگان پیام در فضای وسیع ارتباطات است

(Visited 1 times, 1 visits today)فاطمه شریفیارتباط شناسی – تولید محتوا fatemehsharifi.ir

(Visited 1 times, 1 visits today)