سازندگی در پیام مهم ترین رسالت سازندگان پیام در فضای وسیع ارتباطات است

فاطمه شریفینویسنده – ارتباط شناسی – تولید محتوا fatemehsharifi.ir