سیدحمید کلانتری: اقتصاد مقاومتی ترجمه اقتصاد تعاونی

تعاون نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی را تقویت می کند تهیه و تنظیم :فاطمه شریفی بخش تعاون فعالیت و نقش آفرینی های متعددی در کشور داشته است و درموقعیت امروز اقتصاد ایران می توان با تقویت مشارکت اقتصاد تعاونی در بخش های مختلف به ویژه های نو به تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات […]

تعاون نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی را تقویت می کند

تهیه و تنظیم :فاطمه شریفی

بخش تعاون فعالیت و نقش آفرینی های متعددی در کشور داشته است و درموقعیت امروز اقتصاد ایران می توان با تقویت مشارکت اقتصاد تعاونی در بخش های مختلف به ویژه های نو به تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات پیش رو دست پیدا کنیم.

با توجه به اینکه تعاونی ها جزء تشکل هایی هستند که از نهاد مردم شکل گرفته و دارای زیربنای اقتصاد مردمی می باشند با پویایی، مدیریت اثربخش، اتحاد، نوآوری و همدلی می توانند توانایی اقتصاد کشور در بخش های مختلف را تقویت و از آن مهم تر سرمایه های خُرد جامعه را برای تحقق پیشرفت های کلان جذب نمایند.

در این گفتار از نگاه معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به بررسی ظرفیت تعاون در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی می پردازیم،معاون وزیر در امور تعاون با  بیان اینکه تعاونی می تواند سرمایه های خُرد مردم را در قالب کارهایی با توجیه پذیری اقتصادی مناسب ساماندهی کند راهکار اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی را توسعه همه جانبه بخش تعاون بیان می کند.

«سیدحمید کلانتری» با نگاهی فراتر از بخش تعاون گفت: ما به دنبال توزیع فقر نبوده،بلکه به دنبال توزیع ثروت هستیم و برای توزیع ثروت باید زیربناهای آن ایجاد شود که یکی از راه های آن ایجاد ساختارهای اقتصادی کارآمد است و ما در فرهنگ تعاون به دنبال اقتصادی هستیم که در آن فقر نبوده و فاصله طبقاتی کاهش یابد زیرا تعاونی ها به خوبی می توانند این مهم را محقق سازند.

معاون وزیر در امور تعاون با بیان این جمله که ” اقتصاد مقاومتی ترجمه اقتصاد تعاونی است  و این دو رویکرد اقتصادی اهداف مشترکی را دنبال می کنند ” سوالات ما را اینگونه پاسخ می گوید:

  1. جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

کلانتری با اشاره به سابقه تعاون در جهان از شهید بهشتی به عنوان مبتکر بخش تعاون در ایران یاد می کند و اینچنین ادامه می دهد، والا ترین هدفی که بخش تعاون از ابتدا و به ویژه امروز که کشور با مشکلات اقتصادی متعدد روبرو می باشد دنبال می کند جلوگیری از تمرکز و تداول ثروت و حرکت به سمت عدالت اجتماعی از است.

وی افزود: برداشت واحدی از تعاون در کشور ما وجود ندارد، تعاون در جامعه ما خوب معنا نشده و مانند فیل داستان مولوی است که هر شخصی در تاریکی روایتی از آن دارد وهمین موضوع باعث شده تعاون پیشرفت مورد انتظار را نداشه باشد.

بر همین مبنا برای نقش آفرینی موثر تعاون در اقتصاد کشور باید به تناسب نیازهای جامعه تعاونی هایی را تشکیل داد تا با تجمیع ظرفیت های کوچک بتوان بستر هم افزایی های بزرگ اجتماعی و اقتصادی را  رقم زد.

 

  1. رشد رویکرد تعاون به چه مولفه هایی نیازمند است؟

گسترش فرهنگ تعاون اصلی ترین زیرساخت توسعه اندیشه تعاونی است و ما اگر خواستار رشد تمام بخشی برای بخش تعاون هستیم باید نگاهمان را به تعاون تغییر دهیم و آن را در جایگاه واقعی خود ببینیم زیرا تعاونی ظرفی بزرگ است برای ساماندهی توانمندی های خرد، کوچک و متوسط که واحدها و بنگاه های کوچک را در کنار هم قرار داده و کارآمد می کند.

برای رشد این بخش ما وظیفه داریم تعاونی را در جایگاه خودش که جایگاه بسط عدالت، فقرزدایی، ایجاد اشتغال و کارآفرینی است ترویج و باور کنیم و از نگاه دیگر با پیشگیری های موثر و اجرای دقیق قانون و اصلاح آن در صورت نیاز سلامت تعاونی ها تضمین کنیم.

  1. اقتصاد تعاونی چگونه می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کند؟