خط کشی سیاسی در بزرگراه خدمت

بدنه اجتماعی کشور، بررسی اخبار و تحلیل های مختلف، نگاه به سطح زندگی و دغدغه های مردم  از بروز مشکلات زیادی حکایت دارد که گاه زندگی در سطح معمولی و گذران نیازهای روزمره را نیز برای برخی از اقشار جامعه  مشکل یا حتی ناممکن ساخته است.

بدنه اجتماعی کشور، بررسی اخبار و تحلیل های مختلف، نگاه به سطح زندگی و دغدغه های مردم  از بروز مشکلات زیادی حکایت دارد که گاه زندگی در سطح معمولی و گذران نیازهای روزمره را نیز برای برخی از اقشار جامعه  مشکل یا حتی ناممکن ساخته است.

دغدغه هایی که نمایش آن زیبنده جامعه اسلامی و ایران به عنوان کشوری سرشار از منابع و توانمندی های مختلف نیست و نمی توان به آسانی و بی تفاوت از کنار آن  عبور کرد.

در برآیند سیاسی و روابط بین المللی نیز کشور با دشمن ستیزی و محدودیت های غیرقانونی و حتی می توان گفت غیر انسانی مواجه شده است و علاوه بر این مسئله ریشه اصلی بسیاری از مشکلات درهم تنیده به برخی سوء مدیریت ها، تصمیم گیری های تک بُعدی و رفتارهای انفرادی بر می گردد که با تغیر نگاه، تقویت  کارآمدی و همت مضاعف قابل حل و فصل است.

اما امروز کشور با شکلی از فعالیت ها و گونه های عملکردی مواجه است که از مدیریت یکپارچه و همسو در نهادهای مختلف فرسنگ ها فاصله دارد و برخی بخش ها هم چنان ساز خودشان را می زنند و رفتارهای نسخه ای آن ها راه به جایی نخواهد برد.

نگاه به دیگر وجه مشکلات موجود که برخی از آن به جنگ اقتصادی و تنش اجتماعی تعبیر می کنند ، ظرفیت و توانمندی های بی شماری را نشان می دهد؛ نیروی انسانی، ویژگی های طبیعی متنوع ، نعمت های خدادادی، بسترهای معدنی و صنعتی، دستاوردهای علمی ، شاخصه های گردشگری و محصولات داخلی از این جمله است.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
پیوند دوستی با کودکان شهر

ظرفیت هایی که تنها در سایه حمایت، تقویت زیرساخت ها و اتکا به درون راهگشا می شوند و زمانی این داشته های ارزشمند و متعدد به شکوفایی می رسند که فاصله ها از میان برداشته شود و همه گروه ها  در عمل و باوری مشترک  به  قدم نهادن در مسیر « دست در دست یکدیگر به مهر میهن خویش را کنیم آباد» برسند.

در فضای امروز برای تقویت همبستگی داخلی و برداشتن این فاصله های سیاسی و خط بندی های جناحی  نیازمند روحیه ای از جنس دفاع مقدس هستیم، چه بسا که مشکلات امروز از سال های جنگ حق علیه باطل کمتر نیست و در حال حاظر با جنگی نرم و شاید سخت تر و مخرب تر از جنگ تحمیلی  روبه رو هستیم.

برای سرافزاری در این میدان به روحیه ای که در سنگر جنگ اقتصادی چپ و راست، این گروه و آن گروه، زن و مرد، غریبه و آشنا نشناسد و همه در یک مسیر آن هم خدمت به مردم و غلبه بر سختی ها که در نهایت عزت ملی برای ایران اسلامی را به همراه داشته باشد، نیاز داریم، روحیه ای یکپارچه تا با تمام توان و تکیه بر این موج همبستگی  بتوان  بر آن متکی و در مسیر حل مشکلات حرکت کرد .

وقتی جهش تولید، بیانیه گام دوم و اقتصاد مقاومتی چراغ راه می شود و برنامه های دانش بنیان و مسئله محور پیش رو قرار می گیرند در این بزرگراه به وجود آمده با نشان خدمت دیگر خط کشی های سیاسی هیچ معنایی ندارند و مردم محوری بر هر تقسیم بندی دیگری ارجحیت و اولویت پیدا می کند.

برای مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود :
جای خالی صاحبان اندیشه در اتاق فکر!!! چراغ خاموش حرکت نکنیم

احترام به همه افکار و سلایق سیاسی در جایگاه خود لازم است و همین تنوع نگاه باعث بروز ایده ها و دیدگاه های مختلفی در موضوعات روز می شود اما نباید این تفاوت نگاه به ابزاری جهت حذف برخی توانمندی ها، خط کشی و فاصله اندازی در میدان خدمت و تصمیم سازی موثر تبدیل شود.

زیرا کشور زمانی به رشد و بالندگی می رسد و  مشکلات پیش رو کنار می روند که بتوان تمام توانمندی های موجود را برای خلق فرصت های جدید در کنار یکدیگر فعال  کرد و شاهد پویایی همه جانبه شد، یعنی تبلور اندیشه ای که از اصولی ترین موارد مورد تاکید در رویکرد اقتصاد مقاومتی است.

منتشر شده در صفحه اول روزنامه آفتاب یزد

(Visited 7 times, 1 visits today)